Geología de la Alta Garrotxa

Girona

Els materials del substrat geològic són fonamentalment roques calcàries, conglomerats, margues, gresos i guixos, de l’Eocè, i en menor mesura, roques metamòrfiques silícies i granitoides del Paleozoic. A la zona de Bac Grillera hi ha roques calcàries del Mesozoic.

Share this Page