El pòlie de Corona, regne d´àguiles marines prehistòriques /

El poljé de Corona, reino de águilas marinas prehistóricas

Pla de Corona (Santa Agnès. Municipio de Sant Antoni de Portmany)

Sábado 7 de mayo

Sunna Farriol Cristóbal geolodiaeivissa@gmail.com

Más información

Associació de Geòlegs de les Illes Balears

La particularitat geològica més remarcable que presenta el pòlie de Corona (i una bona part des Amunts), resideix en la composició carbonatada del substrat rocós. Si ens fixem en l’entorn del pòlie de color gris (argiles roges de descalcificació, Quaternari) del mapa geològic, observem els següents materials: en color blau calcàries i dolomies massives del Juràssic (201- 145 m.a.), en verd calcàries urgonianes i margues del Cretaci inferior (145-100 m.a.) i en groc/marró conglomerats, gresos i margues del Miocè (20-14 m.a). Aquestes litologies han permès el bon desenvolupament del modelat càrstic, especialment les calcàries urgonianes molt abundants en gran part dels penya-segats des Amunts.


La particularidad geológica más remarcable que presenta el poljé de Corona (y una buena parte des Amunts), reside en la composición carbonatada del sustrato rocoso. Si nos fijamos en el entorno del poljé de color gris (arcillas rojas de descalcificación, Cuaternario) del mapa geológico, observamos los siguientes materiales: en color azul calizas y dolomías masivas del Jurásico (201-145 m.a.), en verde calizas urgonianas y margas del Cretácico inferior (145-100 m.a.) y en amarillo/marrón conglomerados, areniscas y margas del Mioceno (20- 14 m.a). Estas litologías han permitido el buen desarrollo del modelado kárstico, especialmente las calizas urgonianas muy abundantes en gran parte de los acantilados des Amunts.

Share this Page