A lómbra del Cavall Bernat

Cala Sant Vicenç (Pollença)

Domingo, 8 de mayo

Jordi Giménez geolodiabalears@gmail.com

Más información

Associació de Geòlegs de les Illes Balears

En el recorregut per cala Sant Vicenç podrem reconèixer materials del Mesozoic (calcàries, gresos, margues, argiles i diabases) i del Cenozoic (margues, calcàries, gresos i conglomerats). Els materials Secundaris (Mesozoic) es disposen en capes concordants, el que significa que les capes foren dipositades unes damunt les altres en ambients sedimentaris distints però de manera contínua i sense interrupcions temporals destacables. D‟altra banda els materials del Terciari i Quaternari (Cenozoic) es disposen de manera discordant damunt dels Secundaris.

Share this Page